Firma www.Minsbud.pl specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Zasady hodowli

  • Reproduktor

    Za reproduktora uważamy cocker spaniela, który otrzymał na je- dnej z wystaw psów rasowych ocenę doskonałą w klasie otwar- tej, zatwierdzonego kartą bonitacyjną na przeglądzie hodowla- nym, po pozytywnych wynikach prób charakteru oraz stwierdze- niu bardzo dobrej kondycji. Początkowo reproduktor dopuszcza- ny jest na próbę do kopulacji pięciu suk, po czym po przeglądzie potomstwa ewentualnie zatwierdzony jako reproduktor stały. W przypadku stwierdzenia w potomstwie wad dyskwalifikują- cych, reproduktor zostaje zdjęty z listy na wniosek kwalifikujące- go sędziego kynologicznego przez Komisję Hodowlaną. Reproduktorem może zostać pies spełniający powyższe wa- runki po ukończeniu co najmniej osiemnastu miesięcy życia. Okres reprodukcji trwa do końca roku, w którym pies ukończył 9 lat. Reproduktor powinien być całkowicie zdrowy, w doskona- łej kondycji oraz płodny (często przypisuje się winę braku po- tomstwa suczce, podczas gdy reproduktor jest niepłodny).