A A A

Formalności

1. Zapisanie się we właściwym oddziale w poczet członków Związku Kynologicznego w Polsce oraz rejestracja psów raso- wych na podstawie złożonej metryczki w ciągu roku od jej wy- stawienia. 2. Wyrobienie rodowodu. 3. Uzyskanie zakwalifikowania przez Komisję Hodowlaną na sukę hodowlaną i na reproduktora próbnego na podstawie odpo- wiednio wysokich ocen wystawowych i przeglądu hodowlanego. 4. Obowiązki hodowcy: a) zgłoszenie przydomka hodowlanego, b) uzyskanie dla suki skierowania do właściwego reproduktor, c) złożenie w Oddziale Karty Miotu nr 1, nie później niż w ty- dzień po oszczenieniu. d) porozumienie się z Kierownictwem Sekcji w sprawie dokona- nia protokołowego przeglądu miotu, e) złożenie Karty Miotu nr 2 z podaniem: przydomka, imion szczeniąt, nazwisk i adresów nabywców, f) opłacenie metryczek, g) odbiór metryczek i wręczenie ich nabywcom szczeniąt, h) wywiązanie się z podjętego zobowiązania w stosunku do wła- ściciela reproduktora. 5. Obowiązki właściciela reproduktora: a) zgłaszanie się na przeglądy hodowlane na wezwanie Sekcji, 52 ;
  • FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM METRYK I RODOWODÓW

    b) złożenie w Oddziale Karty Kopulacji wykupionej uprzednio w Związku. Karta Kopulacji winna być drobiazgowo wypełniona danymi dotyczącymi reproduktora i pokrytej suczki, podpisana przez właścicieli psa i suki oraz datowana. Termin złożenia Karty Kopulacji nie przekracza jednego tygodnia od krycia. Szczegóło- we przepisy dotyczące hodowli zawarte są w Regulaminie Ho- dowli Psa Rasowego (do nabycia w Związku Kynologicznym w Polsce). '■ • 59 FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM METRYK I RODOWODÓW