Firma www.Minsbud.pl specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Opis jednostki chorobowej

Pojęcie zdrowia i choroby pozostaje ciągle trudne do zdefiniowania. W medycynie przyjęto określenie, że zdrowie jest to stan względnej równowagi wewnętrznej ustroju (homeostaza), natomiast chorobą są zmiany upośledzające czynność lub naruszające budowę narządów i układów wewnętrznych, będące następstwem działania bodźców, do których organizm nie był przyzwyczajony. Odstępstwa więc od prawidłowej czynności i budowy anatomicznej ustroju stanowią stan chorobowy. W patologii szczegółowej ustalono pewną kolejność opisu choroby, co pozwala na dokładniejsze jej poznanie oraz odpowiednie postępowanie lekarskie. Zachodzące zmiany i ich określenie stosowane w diagnostyce są w większości uwzględnione w przedmiocie „patologia ogólna", dlatego podano je dalej w dużym skrócie. Przyczyna choroby (etiologia). Bierze się tu pod uwagę przyczyny schorzenia w zakresie czynników wewnątrzustrojowych i pozaustrojowych (np. bakterie, wirusy, błędy żywienia). Ustalenie to jest ważne ze względu na możliwość postawienia właściwego rozpoznania i podjęcia odpowiedniego leczenia. Wywód choroby (patogeneza). Jest to określenie mechanizmu i warunków powstawania choroby oraz wiążących się z tym zmian ustrojowych (np. przedostawanie się czynnika chorobotwórczego drogą krwi, chłonki lub przez błonę śluzową, działanie czynników środowiskowych).